Kto może być instruktorem praktycznej nauki zawodu?

Poruszając temat szkolenia uczniów, nie sposób pominąć faktu, że zatrudnianie młodocianych wiąże się z szeregiem korzyści dla aktywnych w tym zakresie instalatorów – pracodawców.  Dlatego, zanim poznamy odpowiedź na pytanie, które nurtuje wielu z nas, przyjrzyjmy się najistotniejszym naszym zdaniem benefitom.

ROLA INSTRUKTORA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Kształcenie branżowe najlepiej rozpoznaje charakterystykę i potrzeby rynku pracy, to adaptacja do rynku i gospodarki – możliwa głównie dzięki pracodawcom zaangażowanym w edukację przyszłych kadr. Tym samym w całej historii edukacji ważnym elementem pozostaje praktyczna nauka zawodu, bez której rzetelne przygotowanie młodzieży do wykonywania zawodu byłoby niemożliwe.

Głównym zadaniem  zajęć praktycznych jest opanowanie przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie montera sieci i instalacji sanitarnych. Praktyki zawodowe mają na celu pogłębienie oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w rzeczywistych warunkach pracy, a także zapoznanie uczniów z organizacją firmy. Dlatego tak ważne jest, by praktyczna nauka zawodu odbywała się pod okiem doświadczonego mistrza zawodu.

Udział instruktorów praktycznej nauki zawodu w kształceniu zawodowym uczniów jest niezastąpionym wsparciem dla szkół i uczniów. Dzięki niemu przyszli fachowcy uczą się zawodu, korzystając nie tylko z nowoczesnych technik i technologii  stosowanych we współczesnych firmach, ale przede wszystkim czerpią wiedzę bezpośrednio od doświadczonego profesjonalisty. Ogromne znaczenie ma również realizowanie praktyki w rzeczywistych warunkach pracy oraz  przynależność do zespołu.  Wykonywanie zadań zawodowych, choćby pod nadzorem instruktora, których efektem jest wykonana usługa realnemu klientowi, przyczynia się do satysfakcji ucznia i wpływa na postępy w nauce. Zaangażowanie ucznia wzrasta, gdy podejmuje się pracy dla rzeczywistej osoby – klienta, niż gdy trenuje w sztucznych warunkach. Instruktor praktycznej nauki zawodu wprowadza więc ucznia nie tylko w arkana zawodu, ale pokazuje mu jak być profesjonalistą w swym fachu, zarządzać zespołem, budować relacje z klientami i wie wiele innych zagadnień składających się na funkcjonowanie w branży. Jest kimś więcej niż tylko pracodawcą.

INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – KTO TO TAKI?

Zanim w Twojej firmie pojawią się pierwsi uczniowie chętni zgłębiać wiedzę i szlifować swoje umiejętności zawodowe, musisz się odpowiednio przygotować.

Przede wszystkim powinieneś zapoznać się z wymaganiami, jakie stawia się instruktorom chcącym szkolić przyszłych fachowców. Wymagania te określił ustawodawca Minister Edukacji Narodowej w Rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu z dnia 22 lutego 2019 roku. Dziennik ustaw 28.02.2019 poz. 391.

Instruktor praktycznej nauki zawodu to osoba, która może szkolić uczniów w ramach przygotowania zawodowego. Jako osoba, na której spoczywa odpowiedzialność za  przekazanie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu, musi być przede wszystkim dobrym specjalistą i doświadczonym praktykiem. Fachowa wiedza powinna iść w parze z odpowiednimi kompetencjami miękkimi potrzebnymi do nauczania i pracy z młodymi ludźmi. Specyfika systemu nauczania wymaga bowiem szerokiej wiedzy oraz połączenia doświadczenia zawodowego z umiejętnościami dydaktycznymi.

Wobec instruktora wymaga się posiadania odpowiedniego wykształcenia i stażu pracy.

Źródło: Poradnik dla instruktorów praktycznej nauki zawodu montera sieci i instalacji sanitarnych, wyd. #zawódMożliwości

Drugim niezbędnym warunkiem, jaki powinien spełniać instruktor, jest posiadanie uprawnień pedagogicznych, o czym piszemy w dalszej części artykułu.

RODZAJE KWALIFIKACJI PEDAGOGICZNYCH

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać przynajmniej jedną z poniższych kwalifikacji:

1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019 r. poz. 391), i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub

2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki  i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub

3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub

4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub

5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub

6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

JAK ZDOBYĆ KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW?

Bardzo często na przeszkodzie do prowadzenia praktyk przez pracodawców stoi brak uprawnień pedagogicznych. Wbrew powszechnie panującej opinii podniesienie swoich kwalifikacji w tym zakresie nie jest ani zbyt trudnym, ani czasochłonnym zadaniem. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu dopuszcza nową formę kwalifikacji w zakresie uprawnień pedagogicznych instruktora nauki zawodu  – kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i zatwierdzony przez kuratora oświaty.

Co zawiera kurs pedagogiczny dla instruktorów?

Kurs ten przygotowuje pracodawców do pełnienia obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym uczniów podczas praktycznej nauki zawodu. Podczas takiego szkolenia uczestnicy pogłębiają wiedzę na temat systemu kształcenia. Poznają procedury, jakie rządzą całym procesem nauki. Istotnym elementem są również prawne aspekty tego systemu kształcenia. Trenerzy kursu dużo uwagi poświęcają temu, żeby nauczyć się… jak uczyć w sposób praktyczny, elastyczny i efektywny. Dzięki szkoleniu można poznać i przemyśleć metody i formy pracy z uczniem. Bardzo ważną częścią szkolenia dla instruktorów jest komunikacja i wspieranie umiejętności miękkich uczniów, a także motywowanie młodych ludzi do łączenia nauki teoretycznej z zajęciami praktycznymi, czyli realną pracą i obowiązkami wobec firmy.

Forma kursu

Coraz częściej preferowaną zarówno przez uczestników, jak i trenerów formą kursu jest szkolenie online dostępne za pomocą dedykowanej platformy.

Czas trwania i egzaminy

Czas trwania kursu wynosi 48 godzin. Formą jego zaliczenia jest egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej.  A zaświadczenie o ukończeniu  powinno zawierać numer zatwierdzenia przez właściwego kuratora oświaty.

Cena kursu

Cena kursu waha się od 599 zł do 800 zł.

Warto śledzić informacje na bieżąco, bo niektóre kursy są finansowane ze środków unijnych.

Kolejny tekst poświęcimy w całości przepisom BHP obowiązującym przy zatrudnianiu młodocianego.

Paulina Jurgowiak

Paulina Jurgowiak

Nauczycielka, specjalistka ds. rozwoju zawodowego. W OSFIS odpowiada za koordynację projektów. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wciąż głodna wiedzy – informacje zdobywa na kursach i szkoleniach. Uzupełnia je również na własną rękę: czyta, słucha, pyta i docieka. Działa w sposób zaangażowany i kreatywny. W swej dotychczasowej działalności zawodowej stworzyła autorski program kreatywnego poszukiwania pracy, prowadziła szkolenia rozwijające kompetencje „miękkie”, pracowała przy realizacji projektów EFS. Jest współautorką „Poradnika dla instruktorów praktycznej nauki zawodu montera sieci i instalacji sanitarnych”. Życiowym mottem są słowa Charlesa Bukowskiego: „Jeśli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj”

Zostaw komentarz

Aktualności

Obserwuj nas na Fb

Zapisz się do Newslettera