Instalator - jeden zawód - wiele możliwości

Informacje dla firm
Strona główna

ZOBACZ KORZYŚCI!

Pewną stałą właściwością w działalności wszystkich przedsiębiorstw jest przechodzenie kolejnych etapów prowadzących do rozwoju i osiągania jego wyższego poziomu. Bez wątpienia za taki etap uznać można podjęcie decyzji o szkoleniu młodocianych pracowników. Niezwykle ważne jest, by potraktować tę kwestię jako szansę i dostrzec w niej korzyści, gdyż jednym z kluczowych zadań praktycznego szkolenia uczniów jest doprowadzenie do sytuacji typu win – win między uczniem a pracodawcą.

Poznaj główne korzyści wynikające z prowadzenia w Twojej firmie praktycznej nauki zawodu

1.

Możliwość przygotowania uczniów do podjęcia pracy w firmie i ograniczenie ryzyka, że ich umiejętności, kompetencje i kwalifikacje będą niedostosowane do potrzeb firmy

2.

Możliwość zatrzymania w firmie najlepszych praktykantów = Niższe koszty rekrutacji wykwalifikowanych pracowników.

3.

Budowa wizerunku dobrego pracodawcy, a w rezultacie możliwość wyboru spośród najzdolniejszych kandydatów do pracy – efekt pozytywnej selekcji i zarazem budowanie przewagi konkurencyjnej.

4.

Prestiż w środowisku lokalnym. Już sama realizacja kształcenia jest pozytywnie odbierana przez społeczeństwo, stanowi wyraz społecznej odpowiedzialności firmy.

5.

Bezpośredni wpływ na program nauczania. Współpraca w tym zakresie stwarza możliwość określenia zakresu umiejętności, wiedzy i kompetencji ucznia potrzebnych z punktu widzenia pracodawcy i rynku pracy.

6.

Inwestycja, która z czasem zaprocentuje – zatrudniony po wyszkoleniu pracownik zostaje na dłużej w firmie, gdyż wzrasta jego lojalność i identyfikacja z firmą.

7.

Dodatkowa korzyść w wymiarze finansowym – uczeń to realna i wymierna pomoc w bieżącym funkcjonowaniu firmy.

8.

Zwrot nakładów związanych ze szkoleniem ucznia. Przyjęcie ucznia na praktyczną naukę zawodu upoważnia do refundacji jego wynagrodzenia i składek ZUS ze środków Funduszu Pracy.

9.

Dofinansowanie kosztów kształcenia w wysokości 10.000 zł za wyszkolenie ucznia, który pozytywnie zaliczył egzamin i zdobył kwalifikacje w zawodzie.

Budujące jest to, że wielu naszych kolegów podejmuje się szczytnego zadania i nie zważając na różne trudności szkoli kolejne roczniki młodych instalatorów.

ZASADY NAUKI ZAWODU

Nauka zawodu w systemie dualnym – składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w procesie pracy w firmie oraz dokształcania teoretycznego, które może być realizowane w branżowej szkole pierwszego stopnia lub na kursie dokształcającym.

Jej celem jest przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

OKRES ZAWARCIA UMOWY

Możliwe jest wyłącznie zawarcie z młodocianym umowy o pracę na czas nieokreślony. Zabronione jest zawieranie innych rodzajów umowy o pracę, np. na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy.

ZAWARTOŚĆ UMOWY

Celem umowy jest stabilizacja stosunku pracy mająca zapewnić młodocianemu niezakłóconą naukę aż do egzaminu zawodowego. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać:

 • Rodzaj przygotowania zawodowego
 • Czas trwania i miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu
 • Sposób dokształcania teoretycznego
 • Wysokość wynagrodzenia
 • Podpis opiekuna prawnego niezbędny
 • Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisuje się z młodocianym oraz jego prawnym opiekunem (rodzicem).

KONIECZNE FORMALNOŚCI

O zawarciu umowy z młodocianym należy zawiadomić wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również cech / izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

W okresie nauki młodociany pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i otrzymuje od rzemieślnika wynagrodzenie, którego stawki obliczane są w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i wynoszą: pierwszy rok nauki nie mniej niż 5%, drugi rok nauki nie mniej niż 6%, trzeci rok nauki nie mniej niż 7%.

RODZAJE WSPARCIA DLA PRACODAWCY

Pracodawcy zatrudniającemu młodocianego pracownika w celu nauki zawodu przysługuje:

 • zwrot kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne
 • dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Pracodawca, który zawarł umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, może otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

GDZIE SZUKAĆ UCZNIÓW NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU?

Chcesz, aby Twoją firmę zasiliły zdolne i pracowite kadry? Już dzisiaj zadbaj o nie sam!

W obecnej sytuacji demograficznej i kulturowej, związanej także z niechęcią do kształcenia w oparciu o szkolnictwo branżowe musimy aktywnie poszukiwać kandydatów na praktyczną naukę zawodu. Przypomina to normalną rekrutację i proces pozyskania pracownika. Twoje zaangażowanie da Ci też pewną przewagę gdyż mając więcej ofert, już na etapie pierwszych rozmów będziesz mógł dokonać wstępnego wyboru kandydatów.

Daj się poznać jako otwarty na współpracę pracodawca i bądź wszędzie tam, gdzie są Twoi potencjalni pracownicy.

ROZPOCZNIJ KAMPANIĘ ADRESOWANĄ DO MŁODZIEŻY.

 • Zgłoś się do nas, przekażemy Ci materiały promujące zawód.
 • Prowadź działania rekrutacyjne w swoich mediach społecznościowych.
 • Skontaktuj się ze szkołami z Twojej okolicy.
 • Weź udział w targach edukacyjnych, dniach kariery i innych imprezach o charakterze edukacyjnym.
 • Powiadom znajomych i rodzinę o chęci przyjęcia ucznia do nauki zawodu

Zapraszamy Cię do wstąpienia do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych. Wspólnie będziemy skuteczniej promować zawód i umiejętności jako Instruktor Zawodu