Regulamin opłacania składek członkowskich

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

UCHWAŁA NR 8/2017.

§1.

 1. Niniejszy Regulamin określa tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  • Stowarzyszeniu lub OSFIS – należy przez to rozumieć Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych;
  • Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych
  • składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską na rzecz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych
  • składce wpisowej – należy przez to rozumieć jednorazową składkę z tytułu wstąpienia do OSFIS
  • regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin opłacania składek członkowskich w OSFIS
 3. Regulamin uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§2.

 1. Regularne opłacanie składek należy do obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia.
 2. O miesięcznej wysokości składki decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 3. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

§3.

 1. Uiszczenie składki wpisowej jest warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia i należy dokonać jej najpóźniej w okresie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia.
 2. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia zwolnieni są z wpłaty składki wpisowej.
 3. Składka członkowska opłacana jest w następujących trybach:
  • Rocznie: Z góry, za cały rok, płatne do dnia 31 stycznia, o wysokości: 12 x miesięczna wysokość składki, o której mowa w §2 pkt 2 regulaminu.
  • Półrocznie: Z góry, za I półrocze płatne do dnia 31 stycznia, za II półrocze płatne do dnia 31 lipca, o wysokości: 6 x miesięczna wysokość składki, o której mowa w §2 pkt 2 regulaminu.
  • Kwartalnie: Z góry, za I kwartał płatne do dnia 31 stycznia, za II kwartał płatne do 30 kwietnia, za III kwartał płatne do 31 lipca, za IV kwartał płatne do 31 października, o wysokości: 3 x miesięczna wysokość składki, o której mowa w §2 pkt 2 regulaminu
  • Miesięcznie: Z góry płatne do 10-go każdego miesiąca, o wysokości: 1 x miesięczna wysokość składki, o której mowa w §2 pkt 2 regulaminu
  • Nowo przyjęci Członkowie Stowarzyszenia opłacają składkę zgodnie z §4 Regulaminu.
 4. Składka członkowska opłacana być może wyłącznie w formie przelewu bankowego lub pocztowego na konto bankowe Stowarzyszenia. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule co najmniej:
  • Imię i nazwisko Członka lub jeśli Członek nie jest on osobą fizyczną – nazwę członka, którego składka dotyczy,
  • Cel przelewu o treści “składka członkowska”,
  • Okres za który składka jest opłacona.
 5. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w §3 pkt. 2 regulaminu – wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.

§4.

 1. Obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana osoba fizyczna, lub osoba prawna została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia. W przypadku Członków Założycieli za datę przyjęcia uznaje się datę rejestracji Stowarzyszenia w KRS.
 2. Obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej ustaje ostatniego dnia miesiąca w którym ustało jego członkostwo na zasadach opisanych w Statucie Stowarzyszenia.
 3. Nowo przyjęci Członkowie mają obowiązek wpłacenia składki w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia. W takiej sytuacji składka jest opłacana z góry, za okres do końca danego półrocza lub roku, o wysokości: ilość miesięcy pozostała do końca danego półrocza lub roku, przemnożona przez miesięczną wysokość składki, o której mowa w §2 pkt 2 regulaminu.

§5.

 1. W wyjątkowych sytuacjach członek Stowarzyszenia może wystąpić do Zarządu z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o zmniejszenie wysokości obowiązującej go składki.
 2. Zarząd w terminie maksymalnie trzech miesięcy od złożenia wniosku podejmuje decyzję w formie uchwały, czy i na jakich zasadach prośba członka Stowarzyszenia została uwzględniona. Minimalna wysokość składki ustalona tą drogą może wynieść 75 zł. rocznie. Maksymalny okres zmniejszenia wysokości składki o jaki może jednorazowo zwrócić się członek Stowarzyszenia wynosi jeden rok.

§6.

 1. Zarząd powołuje w formie uchwały osobę do prowadzenia Ewidencji Składek Członkowskich Stowarzyszenia, która sporządzi wykaz członków Stowarzyszenia opisujący status składkowy wszystkich przyjętych członków. W przypadku nie podjęcia takiej uchwały obowiązek ten spoczywa na Skarbniku Stowarzyszenia.
 2. Osoba prowadząca Ewidencję Składek Członkowskich Stowarzyszenia powoływana jest uchwałą Zarządu na okres jednego roku od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.
 3. Zarząd może w formie uchwały odwołać osobę prowadzącą Ewidencję Składek Członkowskich w dowolnym terminie i/lub powołać inną, która będzie pełnić tę funkcję do dnia 31 grudnia roku w którym odwołanie to następuje.
 4. Ewidencja składek Stowarzyszenia prowadzona przez osobę wskazaną w § 6 pkt. 1 jest wyłączną podstawą do określenia praw i obowiązków członka Stowarzyszenia w sprawach składek.
 5. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Wykaz sporządzany jest obowiązkowo co najmniej dwa razy do roku:
  1. Stan na dzień 1 lutego sporządzany do dnia 14 lutego.
  2. Stan na dzień 1 sierpnia sporządzany do dnia 14 sierpnia.
 7. Osoba prowadząca Ewidencję Składek Członkowskich Stowarzyszenia jest zobowiązana przygotować w ciągu 14 dni na wezwanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wykaz opisujący stan na dowolny dzień podany w wezwaniu.
 8. Członek Stowarzyszenia ma prawo zwrócić się do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie prawidłowości sporządzenia jego Ewidencji Składek. Organ do którego Członek skierował swoje żądanie, ma obowiązek ustosunkowania się do zastrzeżeń w terminie 30 dni od daty zgłoszenia tego zastrzeżenia.

§7.

 1. Rozróżnia się następujące rodzaje składek:
  • Składka Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia;
  • Składka Członka Wspierającego Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia nie podlegają obowiązkowi płacenia składek.
 3. Członkowie Wspierający Stowarzyszenie deklarujący inną pomoc zgodnie z §8 ust.2 Statutu Stowarzyszenia mogą zostać zwolnienie z składki członkowskiej.

§8

 1. Wysokość składek o których mowa w §7 jest ustalone przez Walne Zebranie Członków w drodze uchwały. Przyjmuje się podawanie kwoty miesięcznej dla obydwu składek z §7 pkt. 1.
 2. Uchwała dotycząca wysokości składki obowiązuje do końca roku kalendarzowego w którym podjęta zostanie uchwała ją uchylająca.

§9.

 1. Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zaleganie z opłatą składek przez okres przekraczający 3 miesięcy stanowi podstawę wykluczenia członka ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu z tytułu zalegania z opłatą składek przysługuje w terminie 30 dni od daty zapadnięcia decyzji odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia za pośrednictwem Zarządu, który zobowiązany jest do wniesienia tego odwołania do porządku obrad najbliższego Zebrania jakie odbędzie się po dacie wpływu przedmiotowego odwołania.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w sprawie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu z tytułu zalegania z opłatą składek, jest ostateczna.

§10.

Członek usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek może starać się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego wykluczenia z tytułu zalegania z opłatą składek.

§11.

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

UCHWAŁA NR 10/2017

Walne zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych działając na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia, uchwala co następuje:

 

§1

Za okres od daty rejestracji Stowarzyszenia tj. 08.12.2017 do dnia 31.12.2017 zwalnia się wszystkich Członków Stowarzyszenia z obowiązku składkowego.

§2

Od dnia 01.01.2018 ustala się następującą wysokość składki członkowskiej:

 1.  25 zł miesięcznie dla Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2.  100 zł miesięcznie dla Członków Wspierających Stowarzyszenia.
 3.   0,00 zł miesięcznie dla Członków Wspierających Stowarzyszenie deklarujących inną pomoc zgodnie z §8 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia zgodnie z Regulaminem opłacania składek członkowskich w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Firm Instalacyjnych i Serwisowych  wprowadzonym uchwałą nr 8/2017.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

WYSOKOŚĆ OPŁATY WPISOWEJ

UCHWAŁA NR 11/2017

Walne zebranie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych działając na podstawie  Statutu Stowarzyszenia, uchwala co następuje:

 

§1

Opłata wpisowa dla Członków Zwyczajnych wynosi 100 zł.

§2

Środki z tytułu opłaty wpisowej Członków Zwyczajnych przeznaczane są na:

 1. Wydanie Zaświadczenia o przystąpieniu do OSFIS w formie Certyfikatu zwyczajnego Format A4 w ramce.
 2. Przygotowanie banerów graficznych do aplikacji elektronicznej 3 wymiary (post, zdjęcie, grafika do linku)
 3. Koszulka OSFIS  T-SHIRT  wraz z kosztami przesyłki.
 4. Pozostała kwota – cele statutowe

§3

Opłata wpisowa dla Członków Wspierających wynosi 500 zł.

§4

Środki z tytułu opłaty wpisowej Członków Wspierających przeznaczane są na:

 1. Wydanie Zaświadczenia o przystąpieniu do OSFIS w formie Certyfikatu Format A4 w ramce.
 2. Przygotowanie banerów graficznych do aplikacji elektronicznej 3 wymiary (post, zdjęcie, grafika do linku)
 3. Koszulka OSFIS  T-SHIRT  wraz z kosztami przesyłki.
 4. Wykonanie podstrony członka wspierającego
 5. Pozostała kwota – kampania płatna Ad-WORDS promująca podstronę członka wspierającego.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.