Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ #ZAWÓDMOŻLIWOŚCI

I. Przedstawiamy Regulamin korzystania z platformy ZawódMożliwości, dostępnej pod adresem www.zawodmozliwosci.pl

1. Strona jest udostępniana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży, przy ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000709921, NIP: 6070086375, REGON: 369019700 zwanym dalej Administratorem.

2. Przed założeniem konta na Stronie uważnie przeczytaj poniższy Regulamin oraz naszą Politykę Prywatności – określają one wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Twoje prawa i obowiązki na Stronie, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora.

3. Po przeczytaniu Regulaminu potwierdzasz, że zapoznałeś/zapoznałaś się z Regulaminem poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.

4. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich usług dostępnych na Stronie. Korzystanie z poszczególnych możliwych aktywności/usług na Stronie odbywa się w oparciu o regulaminy szczegółowe. Zostaniesz poinformowany i będziesz miał możliwość zapoznania się i wyrażenia zgody na warunki regulaminów szczegółowych na stronach internetowych przeznaczonych dla udostępniania tych usług, w szczególności przed pierwszym skorzystaniem z tych usług.

5. Regulamin udostępniamy pod adresem internetowym  www.zawodmozliwosci.pl/regulamin  w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Zasady dotyczące obowiązywania, przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także zasad rozwiązywania umowy stosuje się do regulaminów szczegółowych dotyczących poszczególnych aktywności/usług na Stronie.

6. Strona internetowe #zawódMożliwości działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej pod adresem internetowym www.zawodmozliwosci.pl/cookies

7. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Strony lub Regulaminu, Polityki Prywatności, regulaminów szczegółowych skontaktuj się z nami drogą elektroniczną za pośrednictwem naszego adresu e-mail biuro@osfis.pl

II. Warunki techniczne

1. Techniczne warunki korzystania ze Strony mają znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa Twoich danych przechowywanych na koncie na Stronie.

2. Dostęp i korzystanie ze Strony jest możliwy, jeżeli:

 a) korzystasz z komputera z dostępem do Internetu, w tym skrzynki e-mail

 b) masz zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek, z włączoną obsługą plików „cookies: Microsoft Internet Explorer 10 lub nowszej wersji, Mozilla Firefox w wersji 17.0.9 lub nowszej wersji, Opera 15 lub nowszej wersji, Google Chrome 30 lub nowszej wersji, Apple Safari 5.1 lub nowszej wersji.

3. Zastrzegamy sobie prawo do czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu Strony lub    poszczególnych funkcjonalności na Stronie w celu jej ulepszenia, dodawania funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji.

III. Rejestracja i twoje konto na stronie

1. Aby móc korzystać z treści dla zarejestrowanych użytkowników i mieć do nich dostęp, musisz:

a) być osobą pełnoletnią,

lub

b) mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z tych treści i przetwarzanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do żądania przedstawienia nam takiej zgody na piśmie.

2. Rejestracja jest dobrowolna oraz nieodpłatna i następuje poprzez:

a) wypełnienie przez Ciebie formularza Rejestracji dostępnego na Stronie;

b) zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu Rejestracji;

c) przesłanie przez nas wiadomości z prośbą o aktywację konta na podany przez Ciebie w formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej;

d) aktywację konta poprzez kliknięcie przez Ciebie w link zamieszczony w przesłanej przez nas wiadomości.

e) w przypadku użytkowników, którzy mają ukończone 13 lat, lecz nie mają ukończonych 16 lat pełna aktywacja konta jest możliwa dopiero od momentu potwierdzenia zgody przez Twojego rodzica lub przedstawiciela ustawowego. Po rejestracji skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: biuro@osfis.pl i wskaż nam adres e-mail Twojego rodzica lub przedstawiciela ustawowego. Twój rodzic lub przedstawiciel ustawowy będzie musiał odpowiedzieć na wysłanego przez nas e-maila.

3. Podczas procedury Rejestracji podajesz nam swoje dane dobrowolnie, w celu założenia Konta zostaniesz poproszony/poproszona o podanie następujących danych:

a) imię i nazwisko;

b) adres e-mail;

c) data urodzenia;

d) nazwa szkoły do której uczęszczasz (dla uczniów) lub nazwa firmy (dla pracodawców)

Wszystkie te dane będziemy dalej nazywać zbiorczo „Dane”.

4. Deklarujesz, że wszelkie informacje związane z Rejestracją, które przekazujesz, są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz zobowiązujesz się zadbać o to, aby zawsze takie były.

5. Jesteś zobowiązany/zobowiązana chronić swoje hasło i nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią lub nieuprawnionego wykorzystania Twojej skrzynki e-mail przez osobę trzecią bądź innego naruszenia bezpieczeństwa bezzwłocznie poinformuj nas o tym fakcie.

6. Niedozwolone jest podawanie fałszywych danych osobowych w Rejestracji i tworzenie konta dla innej osoby.

7. Możesz mieć tylko jedno konto w Portalu.

IV. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Zbiór Danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez Ciebie, które są przez nas za Twoją zgodą gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym na potrzeby świadczenia usług podlega ochronie prawnej.

2. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w tym używania plików „cookies” znajdują się w naszej Polityce Prywatności oraz jej integralnej części – Polityce Cookie, dostępnej pod adresem: www.zawodmozliwosci.pl/cookies

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych z siedzibą w Chodzieży, przy ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem: 0000709921, NIP: 6070086375, REGON: 369019700.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych ze świadczeniem usług dostępnych na Stronie, abyś mógł zostać użytkownikiem Strony i korzystać z jego funkcjonalności. Szczegółowe cele przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.

6. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Ponadto, odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na naszą rzecz, tj. zaangażowane w tworzenie i obsługę Strony, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do Twoich danych osobowych oraz osoby przeglądające Portal – firmy informatyczne. 

7. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać i przetwarzać przez okres, który jest niezbędny do świadczenia na Twoją rzecz usług dostępnych na Stronie, tj. do czasu usunięcia przez Ciebie konta na Stronie oraz czas niezbędny, aby wypełnić nasze zobowiązania wobec prawa, a także czas niezbędny na dochodzenie lub obronę przed roszczeniami z tytułu korzystania ze Strony. Twoje dane osobowe usuniemy w przypadku, gdy wycofasz zgodę na ich przetwarzanie. Po upłynięciu w/w okresów, dokonamy zniszczenia danych osobowych, z wyjątkiem, gdy przechowywanie danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

8. Przysługują Ci następujące prawa: dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Ci w przypadkach określonych w art. 21 RODO. Możesz wnieść sprzeciw w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu i/lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, zaś sprzeciw jest związany z Twoją szczególną sytuacją. W celu zgłoszenia nam swojego żądania skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@osfis.pl

9. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce Twojego zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO („PUODO”). 

10. Podanie Twoich danych osobowych ma charakter dobrowolny, tak samo jak dobrowolna jest Twoja rejestracja na Stronie. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jak również nie jest warunkiem zawarcia umowy, jest jednak niezbędne do tego, abyś mógł zarejestrować się i korzystać z funkcjonalności dostępnych na Stronie.

11. Ponieważ w celu świadczenia usług dostępnych na Stronie przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, pamiętaj, że możesz ją w każdym czasie wycofać, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonaliśmy na jej podstawie zanim ją wycofałeś. Wycofanie zgody spowoduje jednak, że nie będziesz dłużej mógł korzystać z funkcjonalności dostępnych na Stronie – bez możliwości przetwarzania Twoich danych osobowych nie będziemy w stanie dalej realizować go z Twoim udziałem. Zgodę możesz wycofać pisząc do nas na adres: biuro@osfis.pl 

12. Nie będziemy poddawać Twoich danych osobowych zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Poinformujemy Cię o sprostowaniu Twoich danych osobowych, ich usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, jeżeli dokonamy takich czynności.

V. Własność intelektualna

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Strony jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej, a ponadto jego zawartości merytorycznej, baz danych, ich wytworu i zestawienia na Stronie, przysługują Administratorowi. 

2. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych na Stronie nie nabywasz żadnych praw, w szczególności licencji do tych utworów lub baz danych. 

3. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i materiałów wprowadzanych przez Administratora i udostępnianych na Stronie dysponuje Administrator.

4. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora możesz korzystać ze Strony oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie o ochronie baz danych.

5. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora możesz korzystać ze Strony oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie o ochronie baz danych.

VI. Reklamacja

1. Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem ze Strony Ty/Twój rodzic lub przedstawiciel ustawowy, lub opiekun możecie zgłaszać na adres e-mail biuro@osfis.pl.

2. W reklamacji powinieneś / powinnaś wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać usługę, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające nam kontakt z Tobą (np.: login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail).

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez nas niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.

4. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia uważa się za uznanie niezasadności reklamacji.

5. Akceptując niniejszy Regulamin, wyrażasz zgodę dla Administratora na ingerencję w strukturę techniczną Twojego Konta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług, a także na dokonywanie zmian lub każde inne oddziaływanie na stronę techniczną Konta, celem przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub usługi, bądź w celu jego modyfikacji zgodnie z żądaniem Twojej reklamacji.

6. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Tobą, możemy pozostawić reklamację bez rozpatrzenia.

7. Wniesienie przez Ciebie reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na Twoje uprawnienie do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VII. Zasady obowiązywania i zmiany regulaminu 

1. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O wszelkich dokonanych zmianach postanowień Regulaminu niezwłocznie powiadomimy Cię poprzez notyfikację na Stronie, udostępniając treść oraz datę wejścia w życie zmodyfikowanego Regulaminu, nie krótszą niż 14 dni od udostępnienia treści zmodyfikowanego Regulaminu.

 

2. Korzystanie przez Ciebie ze Strony po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. Jeżeli nie akceptujesz zmian postanowień Regulaminu, powinieneś zaprzestać korzystania ze Strony. 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i będzie interpretowany zgodnie z tym prawem. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, RODO oraz Kodeks cywilny.

2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.

4. Jakikolwiek spór dotyczący niniejszego Regulaminu oraz regulaminów szczegółowych będzie rozstrzygany przez sądy powszechne.

5. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy kierować drogą mailową: biuro@osfis.pl