Regulamin przyjmowania członków

Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

 1. Stowarzyszeniu – to poprzez Stowarzyszenie rozumie się Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych;
 2. Kandydacie na członka – to poprzez Kandydata na członka rozumie się osobę fizyczną lub prawną, która wyraża pisemną wolę przystąpienia lub wspierania Stowarzyszenia;
 3. Uprawnionym Członku Stowarzyszenia – to poprzez Uprawnionego Członka Stowarzyszenia, rozumie się Członków Założycieli Stowarzyszenia, którzy nie utracili członkostwa w Stowarzyszeniu na mocy uchwały Zarządu oraz te osoby, które wstąpiły w szeregi Stowarzyszenia jako Członkowie Zwyczajni na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia i nie utraciły członkostwa na mocy uchwały Zarządu.

Rozdział 2

Członkowie Założyciele
§2 
 1. Członkami Założycielami są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęły Statut Stowarzyszenia uczestnicząc w zebraniach założycielskich w dniach 10.11.2017 oraz 08.12.2017.
 2. Członkowie Założyciele są zobowiązani do przestrzegania wszystkich postanowień Statutu, mają prawa i obowiązki równe Członkom Zwyczajnym Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Założyciele są zobowiązani do wypełnienia deklaracji członkowskiej, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu w celach prowadzenia Ewidencji Członków Stowarzyszenia.

Rozdział 3

Członkostwo zwyczajne
§ 3
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna, która przez złożenie deklaracji członkowskiej zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania jego Statutu.
 2. Prawa i obowiązki Członka Zwyczajnego reguluje Statut Stowarzyszenia.
§ 4
 1. Osoba chcąca ubiegać się o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia, składa do Zarządu pisemną deklarację, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Decyzję o przyjęciu nowego Członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na najbliższym Zebraniu Zarządu w formie uchwały.
 3. Zarząd ma prawo do odrzucenia kandydatury mimo spełnienia wszystkich wymogów formalnych bez podawania przyczyny.
 4. W przypadku odrzucenia kandydatury na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia Zarząd ma prawo zaproponować kandydatowi przystąpienie w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia.
 5. Kandydat jest informowany pisemnie o przyjęciu, bądź nie przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia, w terminie do czternastu dni od podjęcia uchwały przy pomocy poczty email, bądź poczty tradycyjnej na adres wskazany w deklaracji członkowskiej.
 6. Kandydat, któremu Zarząd odmówił przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia może w terminie czternastu dni, od daty otrzymania informacji odwołać się do Walnego Zebrania. W tym celu składa pisemne odwołanie do Zarządu, który ma obowiązek umieścić rozpatrzenie odwołania w porządku obrad następnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 7. Walne Zebranie, jako najwyższa władza Stowarzyszenia może zwykłą większością głosów uchylić decyzję Zarządu dotyczącą przyjęcia kandydata w poczet Członków Stowarzyszenia lub utrzymać ją w mocy. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna i wiążąca.
 8. Kandydat staje się pełnoprawnym Członkiem Stowarzyszenia po otrzymaniu pozytywnej decyzji dotyczącej jego wniosku od Zarządu opłaceniu wpisowego i pierwszej składki członkowskiej.

Rozdział 4

Członkowie wspierający
§5

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być:

 1. osoba fizyczna, po złożeniu deklaracji członkowskiej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia;
 2. osoba prawna, instytucja państwowa lub publiczna, po złożeniu deklaracji członkowskiej stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową lub w inny sposób przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia.
§6
 1. Prawa i obowiązki Członka Wspierającego Stowarzyszenia określa Statut Stowarzyszenia.
§ 7
 1. Decyzję o przyjęciu Członka Wspierającego do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w taki sam sposób, jak dla Członka Zwyczajnego, tj zgodnie z art. 4 niniejszego Regulaminu.
§8
 1. Osoba prawna, instytucja państwowa lub publiczna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

Rozdział 5

Członkowie honorowi
§ 9
 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 10
 1. Prawa i obowiązki Członka Honorowego Stowarzyszenia określa Statut Stowarzyszenia.
§ 11
 1. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział 6

Ewidencja Członków
§12
 1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi Ewidencję Członków, która zawiera dane podane w deklaracji członkowskiej.
 2. Za prowadzenie Ewidencji Członków odpowiedzialny jest Sekretarz Stowarzyszenia, bądź osoba powołana do tego celu przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe
§ 13
 1. Sprawy dotyczące przyjęcia członków nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz Walnego Zebrania Członków.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy 1/3 członków Stowarzyszenia.
 3. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
§14

Regulamin wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały.

WZÓR DEKLARACJI

Deklaracja Członkowska

członka zwyczajnego/wspierającego*

DANE OSOBOWE:

Nazwisko i imiona: …………………………………………

Data i miejsce urodzenia: ………………………………

Adres zamieszkania: ……………………………………

Numer PESEL: ……………………………………………

Telefon: ……………………………………………………

E – mail: ……………………………………………………

Firma*:..……………………………………………………………….

Forma prawna prowadzonej działalności*:…………………………….

(np. indywidualna działalność gospodarcza – ceidg, sp. z o.o., s.a., sp.j., itp.)

Stanowisko: ……………………………………………………………

Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych

Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych  w celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji newsletter Stowarzyszenia OSFIS, a także informacji i treści marketingowych pochodzących od Członków wspierających Stowarzyszenie OSFIS.

Oświadczam, że zapoznałem się z przysługującym mi prawem do wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania.

Zobowiązuję się do zgłoszenia Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Firm Instalacyjnych i Serwisowych wszelkich zmian dot. siedziby firmy, adresów kontaktowych, itp. w terminie 14 dni po dokonaniu zmian.

Miejscowość i Data                      Podpis
………………………….                       ………………………….

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Firm Instalacyjnych i Serwisowych uchwałą nr __________                   z dnia_____________ stwierdza przyjęcie/odrzucenie* kandydata w poczet członków Stowarzyszenia.

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Data: …………………………………….

* – niepotrzebne skreśli