Statut

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.

 1. Stowarzyszenie „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Firm Instalacyjnych i Serwisowych” zwane dalej: „Stowarzyszeniem” działa w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze społecznym.
 3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników, w tym swoich członków oraz tworzyć biura.
 5. Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną oraz przystępować do związków i stowarzyszeń.
 6. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność jest działalnością społecznie użyteczną.

    §2.

 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

    §3.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Chodzież.
 2. Stowarzyszenie obejmuje swoją działalnością obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

  §4.

 1. Stowarzyszenie może tworzyć filie, a także może przystępować do spółek i fundacji.
 2. Filie nie stanowią oddziałów terenowych ani terenowych jednostek organizacyjnych w myśl przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.
 3. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o utworzeniu filii, na jej podstawie zostaną uchwalone przez Zarząd Stowarzyszenia szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania filii (Regulamin Organizacyjny Filii).

  §5.

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku (godła, znaku słowno-graficznego – logo)

oraz pieczęci z logo i nazwą Stowarzyszenia lub jej skrótem.

 

ROZDZIAŁ II

Cel i zadania Stowarzyszenia

§6.

 1. Celami Stowarzyszenia są:
  • poprawa warunków handlowych, pozwalających na stworzenie partnerskich relacji pomiędzy uczestnikami procesów realizacyjnych, w tym procesów budowlanych dziedzin instalatorstwa sanitarnego, grzewczego oraz odnawialnych źródeł energii,
  • pomoc techniczna i organizacyjna dla członków Stowarzyszenia w zakresie realizacji i wykonawstwa robót budowlanych dziedzin instalatorstwa sanitarnego, grzewczego oraz odnawialnych źródeł energii,
  • ujednolicenie standardów dotyczących wykonywania robót instalacyjnych, serwisowania oraz jego kosztów w powiązaniu z udzielonymi okresami gwarancji,
  • ujednolicenie i poprawa standardów wykonawczych, jak też podejmowanie prawem dozwolonych działań gwarantujących ich wdrażanie i przestrzeganie,
  • ustalanie wspólnych kierunków działań w relacjach handlowych z uczestnikami procesów realizacyjnych, w celu ochrony uzasadnionych interesów członków wspierających,
  • prowadzenie działalności szkoleniowej dla członków Stowarzyszenia oraz innych zainteresowanych osób,
  • kształtowanie i inicjowanie działań wpływających na rozwój branży instalacyjnej,
  • współdziałanie z podmiotami gospodarczymi w celu rozwoju i poprawy efektywności działania wykonawców stowarzyszonych;
  • reprezentowanie interesów członków wobec jednostek współpracujących, władz państwowych, samorządowych i związkowych;
  • prowadzenie współpracy i reprezentowanie członków wobec krajowych i zagranicznych organizacji działających w podobnym zakresie;
  • działania na rzecz ochrony środowiska i wdrożenia, promocji proekologicznych technologii.
 2. Stowarzyszenie może, na wniosek zainteresowanych stron, występować w roli organu opiniodawczego, mogącego pełnić rolę rzeczoznawcy orzekającego o poprawności i zgodności z technologią wykonywanych robót i usług, w przypadku zaistnienia sporów powstałych na tle wykonanych robót instalacyjnych.
 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • współpracę z organami administracji publicznej, organami stanowiącymi prawo, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia w zakresie współuczestnictwa w tworzeniu regulacji prawnych, dotyczących szeroko rozumianego obrotu gospodarczego,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów konferencji w dziedzinach mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój branży,

ROZDZIAŁ III

Członkostwo. Prawa i obowiązki członków.

§7.

 1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne organizacje niemające osobowości prawnej. Osoby prawne oraz inne organizacje niemające osobowości prawnej mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia, o ile zakres i przedmiot ich działania nie stoi w sprzeczności z celami Stowarzyszenia. Osoby prawne i organizacje działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • członków zwyczajnych;
  • członków wspierających:
  • członków honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i nie została prawomocnym wyrokiem sądu skazana za popełnienie przestępstwa umyślnego, za które wymierzono jej karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, osoba prawna lub organizacja niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca na jego rzecz pomoc materialną lub intelektualną.
 5. Osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§9.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu. Uchwały

Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Zarząd przed głosowaniem zdecyduje inaczej.

 1. Zarząd Stowarzyszenia może w drodze uchwały ustanowić warunek przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia w postaci konieczności przedłożenia przez kandydata wypełnionej deklaracji członkowskiej zawierającej podstawowe informacje o nim. W takim przypadku Zarząd opracuje wzór takiej deklaracji, który stanowić będzie załącznik do uchwały.
 2. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający podstawowe informacje o członku, m.in. numer telefonu i/lub adres e-mail wskazany przez każdego członka jako służący do jego zawiadamiania, i odpowiada za niezwłoczne dokonywanie stosownych wpisów w tym rejestrze.

§10.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  • czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach członków organów Stowarzyszenia;
  • uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia;
  • używania oznak i znaków Stowarzyszenia;
  • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek.
 3. Członek wspierający i honorowy posiadają wyłącznie prawa określone w § 10 ust. 1 pkt od 2 do 4 Statutu, oraz prawo do udziału, z głosem doradczym, w pracach organów Stowarzyszenia.

§11.

 1. Członkowie zwyczajni są obowiązani:
  • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
  • brać udział w działalności Stowarzyszenia oraz w akcjach i inicjatywach społecznych podejmowanych przez Stowarzyszenie;
  • dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
  • uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  • regularnie opłacać składki członkowskie;
  • niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zgłaszać Zarządowi Stowarzyszenia zmianę danych objętych wpisem do rejestru członków lub deklaracją członkowską – w przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w § 9 ust. 2 Statutu;
 2. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązania się z zadeklarowanej pomocy materialnej lub intelektualnej oraz do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§12.

 1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
  • wystąpienia ze Stowarzyszenia przez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu – z dniem złożenia rezygnacji;
  • wykreślenia z rejestru członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu – z dniem podjęcia uchwały;
  • śmierci członka Stowarzyszenia albo jego likwidacji lub utraty osobowości prawnej w przypadku osób prawnych – odpowiednio, z chwilą śmierci, albo z dniem likwidacji lub utraty osobowości prawnej;
  • stwierdzenia uchwałą przez Zarząd faktu skazania za popełnienie przestępstwa umyślnego.
 2. Wykreślenie z rejestru członka Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu w przypadku zalegania z opłaceniem składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące, po uprzednim wezwaniu do ich uregulowania i wyznaczeniu w tym celu dodatkowego, co najmniej 7-dniowego terminu.

O wykreśleniu z rejestru, wykluczeniu lub stwierdzeniu faktu, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 4, Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka, podając podstawę i przyczynę utraty przez niego członkostwa.

ROZDZIAŁ IV

Organy Stowarzyszenia

§13.

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie;
  • Zarząd;
  • Komisja Rewizyjna;
 2. Kadencja członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata, jednakże dotychczasowi członkowie wskazanych organów wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu powołania nowych.
 3. W przypadku zmian w składzie osobowym organów Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, wybrani tak członkowie tych organów działają do czasu zakończenia kadencji, w trakcie której zostali wybrani.
 4. Nie można łączyć członkostwa w organach Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Członkowie tych organów mogą być równocześnie członkami jedynie Walnego Zebrania.

§14.

 1. Członek organu Stowarzyszenia traci mandat w przypadku:
  • złożenia Zarządowi rezygnacji z członkostwa w organie Stowarzyszenia;
  • odwołania;
  • uprawomocnienia się orzeczenia o jego ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym albo pozbawiającego go praw publicznych;
  • upływu kadencji,
  • skazania go za popełnienie przestępstwa umyślnego.
 2. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybierani i odwoływani są przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej.
 3. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§15.

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 2. Zarząd może w drodze uchwały ustalić, że w przypadku odbycia podróży służbowej będą przysługiwać członkom lub pracownikom Stowarzyszenia diety i zwrot kosztów podróży w wysokości i według zasad ustalonych przez Zarząd przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
 3. Członek Zarządu może być zatrudniony na umowę o pracę lub w drodze umowy cywilnoprawnej.
 4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania członków.

§16.

 1. Z zebrań organów Stowarzyszenia sporządza się protokół, który podpisują osoba prowadząca zebranie oraz osoba je protokołująca.
 2. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne przepisy Statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos prowadzącego zebranie.
 3. Uchwały podpisują osoba prowadząca zebranie oraz osoba je protokołująca, chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej.
 4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem uchwał dokonujących wyboru i odwołania członka organu Stowarzyszenia, a także przyjęcia i wykreślenia członka Stowarzyszenia.

§17.

Zawiadomienie o terminie i miejscu, a także porządek obrad, podaje się do wiadomości członków danego organu Stowarzyszenia pisemnie lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. SMS, e-mail) na co najmniej 7 dni naprzód, chyba że inny przepis Statutu stanowi inaczej. Zarząd może określić szczegółowy tryb i formę dokonywania zawiadomień.

ROZDZIAŁ V

Walne Zebranie

§18.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. W Walnym Zebraniu udział biorą wszyscy członkowie Stowarzyszenia:
  • z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście;
  • Walne Zebranie Członków może uchwalić swoje regulaminy, zawierające w szczególności tryb przeprowadzania głosowania w sprawie wyboru i odwołania członków organów Stowarzyszenia.

§19.

 1. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz na rok. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania są sprawy, o których mowa w § 21 pkt 1 Statutu oraz inne umieszczone w porządku obrad przez Zarząd.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 2/5 członków Stowarzyszenia, w terminie umożliwiającym odbycie się Walnego Zebrania, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez Zarząd stosownego wniosku.
 4. Żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są zobowiązani złożyć Zarządowi odpowiedni wniosek na piśmie podpisany osobiście przez wymaganą ilość członków z podaniem proponowanego porządku obrad, który Zarząd może uzupełnić.

§20.

 1. W przypadku gdy Walne Zebranie nie może podjąć uchwały z powodu nieobecności wymaganej Statutem liczby osób, tj. co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, kolejne Walne Zebranie może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących osób, w drugim terminie tego samego dnia jedną godzinę później po pierwszym terminie..
 2. Porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd, chyba że inne przepisy Statutu stanowią inaczej.
 3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zebranie może obradować i podejmować uchwały na wniosek Zarządu lub co najmniej 7 członków, jeżeli uzna, że sprawa jest niecierpiąca zwłoki. Za taką sprawę nie może być uznany w szczególności wniosek o zmianę Statutu i odwołanie członka organu Stowarzyszenia.

§21.

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności;
 • uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia;
 • uchwalanie Statutu i jego zmian;
 • uchwalenie własnego regulaminu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie liczebności Zarządu, Komisji Rewizyjnej;
 • wybór i odwołanie:
  • członków Zarządu;
  • członków Komisji Rewizyjnej;
 • zatwierdzanie regulaminów Komisji Rewizyjnej;
 • ocena działalności organów Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących wniosków Zarządu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń i innych organizacji międzynarodowych;
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Stowarzyszenia Statutem lub przepisami prawa lub wniesionych przez członków do porządku obrad;
 • ustalanie wysokości, terminów i sposobu uiszczania składek członkowskich;

ROZDZIAŁ VI

Zarząd

§22.

Zarząd składa się z 4 członków. Członkowie zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów i Skarbnika.

§23.

 1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes. Zebrania Zarządu są zwoływane w miarę potrzeb, co najmniej raz na 1 miesiąc.
 2. Jeżeli wszyscy członkowie są obecni na zebraniu Zarządu albo nieobecni członkowie wyrażą na to zgodę w formie pisemnej lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Zarząd może obradować i podejmować uchwały bez uprzedniego formalnego zwołania.
 3. Prezes Zarządu przewodniczy zebraniu Zarządu, chyba że powierzy prowadzenie obrad innemu członkowi Zarządu.
 4. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, głos prowadzącego zebranie rozstrzyga także w głosowaniu tajnym dotyczącym przyjęcia lub wykreślenia członka Stowarzyszenia.
 5. W sprawach niecierpiących zwłoki, na wniosek Prezesa Zarządu, Zarząd podejmuje uchwały w trybie indywidualnego zbierania głosów albo za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zawiadamiając o tym pozostałych członków Zarządu, przewodniczący przedstawia im projekt uchwały oraz wyznacza termin, do którego oczekuje na ich głosy odpowiednio na piśmie albo za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Tak podjęte uchwały dla swej ważności wymagają udziału w ich podjęciu co najmniej połowy członków Zarządu oraz podpisu przewodniczącego Zarządu.

 

§24.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. prowadzenie spraw Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
 3. sporządzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
 4. realizacja celów Stowarzyszenia,
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 7. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu;
 8. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia;
 9. uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania;
 10. uchwalanie wysokości diet oraz zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży, o których mowa w § 15 ust. 2 Statutu;
 11. wnioskowanie do wyróżnień i odznaczeń;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i wykreślania członków;

§25.

Do składania oświadczeń woli zarówno w sprawach majątkowych jaki i nie majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym zawsze Prezesa Zarządu. Stowarzyszenie może także reprezentować na zewnątrz pełnomocnik który w zakresie swoich uprawnień trudni się doradztwem prawnym lub osoba przewidziana w przepisach kodeksu postępowania cywilnego upoważniony do danej czynności przez Prezesa Zarządu oraz innego członka Zarządu, działających w tym celu łącznie.

ROZDZIAŁ VII

Komisja Rewizyjna

§26.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z  3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej nad całokształtem działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia. W ramach czynności kontrolnych ma ona prawo do pełnej informacji o działalności Stowarzyszenia, wglądu do dokumentacji oraz żądania udzielenia wyjaśnień i informacji przez Zarząd Stowarzyszenia i pracowników Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ustala porządek posiedzenia i przewodniczy posiedzeniom Komisji, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu.
 4. Jeżeli wszyscy członkowie są obecni na zebraniu Komisji Rewizyjnej albo nieobecni członkowie wyrażą na to zgodę pisemnie lub z wykorzystaniem środków do porozumiewania się na odległość, Komisja Rewizyjna może obradować i podejmować uchwały bez uprzedniego formalnego zwołania.
 5. Komisja może upoważnić niektórych spośród swoich członków do wykonywania w jej imieniu określonych czynności kontrolnych.
 6. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a jej członkowie nie mogą być członkami organu zarządzającego.

§27.

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia oraz przedstawianie Zarządowi wniosków i uwag z każdej kontroli;
 2. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności;
 3. dokonywanie oceny działalności statutowej organów Stowarzyszenia za okres kadencji i przedstawienie ich Walnemu Zebraniu;
 4. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu.

ROZDZIAŁ VIII

Majątek i gospodarka finansowa

§28.

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  • ze składek członkowskich;
  • z zapisów, darowizn, spadków, ofiarności publicznej;
  • z dotacji, grantów lub dofinansowań ze środków publicznych;
  • z majątku własnego Stowarzyszenia
  • z dochodów z działalności gospodarczej
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do terminowego regulowania składki członkowskiej.
 4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

§29.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w przedmiocie:
 • ,62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • ,82.1   Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
 • ,69,10,Z ,Działalność prawnicza
 • ,47.19.Z Sprzedaż detaliczną prowadzoną w sklepach niewyspecjalizowanych
 • ,47.7 Sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów prowadzoną w sklepach wyspecjalizowanych
 • ,47.71.Z Sprzedaż detaliczną odzieży prowadzoną w sklepach wyspecjalizowanych
 • ,47.78.Z Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów prowadzoną w sklepach wyspecjalizowanych
 • ,47.79.Z Sprzedaż detaliczną artykułów używanych prowadzoną w sklepach wyspecjalizowanych
 • ,47.8 Sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach
 • ,47.91.Z Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • ,47.99.Z Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza sklepami, straganami i targowiskami
 • ,58.11.Z Wydawanie książek
 • ,58.13.Z Wydawanie gazet
 • ,58.14.Z Wydawanie czasopism i innych periodyków
 • ,58.19.Z Inną działalność wydawniczą
 • ,77.40Z Dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • ,90.0 Działalność twórczą i rozrywkową
 • ,59.1 Działalność związaną z filmami, nagraniami wideo, programami telewizyjnymi
 • ,92.00.Z Sprzedaż losów na loterie
 • ,85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • ,82.30.Z Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • ,73.11.Z Działalność agencji reklamowych
 • ,70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • ,73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.

§30.

Zarząd Stowarzyszenia może przewidzieć uchwałą w uzasadnionych przypadkach ulgi w obowiązujących składkach członkowskich. Może także, w drodze uchwały, w uzasadnionych przypadkach zwalniać poszczególnych członków z obowiązku ich uiszczania oraz odraczać lub umarzać obowiązek zapłaty zaległych składek członkowskich.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§31.

Zmiana statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania..

§32.

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji, ustanawiając likwidatora spośród członków Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie, podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określi cel, na który przeznaczony ma być majątek Stowarzyszenia. W razie braku uchwały w tej sprawie, sąd orzeknie o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny zbieżny z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§33.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.

 

podpisany przez Zarząd:

tekst w brzmieniu nadanym w dniu 08.12 .2017 r.

 

Podpisy Zarządu: